Архив номеров  »  Выпуск № 8 (14086) | 02 Марта 2013

Выпуск № 8 (14086) | 02 Марта 2013

Жамиятдан айрылып илму болмай Политика авторы:

Талатгюн, февраль айны 26-сында, Дагъыстан Республиканы Президентини борчларын заманлыкъгъа кютеген Рамазан Абдулатипов Россияны Илмулар академиясыны Дагъыстан илму центрыны къуллукъчуларыны умуми жыйынында ортакъчылыкъ этген ва чыгъып сёйлеген.

Халкъ Жыйынны гезикли сессиясы Политика авторы:

Февраль айны 28-нде Магьачкъала шагьарда, Гьукуматны уьюнде Да­гъыстан парламентни 21-нчи сессиясы оьтгерилди. Сессияны ишин Халкъ Жыйынны Председатели Хизри Шихсайитов юрютдю. Сессияны ишинде ДР-ни башчысыны къуллугъун заманлыкъгъа кютеген Рамазан Абдулатипов, РФ-ни Федерал Жыйыныны Пачалыкъ Думасыны ва ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутатлары, гьакимлик къурумларыны, суд, ихтияр якълав къурумларыны, политика партияланы, жамият бирлешивлерини ва маълумат къуралларыны вакиллери ортакъчылыкъ этди. Сессияны гюнлюк низамында 17 масъала арагъа салынып ойлашылынды.

Хизри Шихсайитов телемостда ортакъчылыкъ этген Политика авторы:

Алдагъы гюнлерде ДГУ-ну конференц-залында «Мен дагъыстанлыман ва мен россиялыман» деген телемост оьтгерилген. Шо телемост ДР-ни РФ-ни Президентини янындагъы даимлик вакилини сиптечилиги булан оьтгерилген.

Закон болмагъа тарыкъ Разное авторы:

Ана тилге агьамият берив артдагъы вакъти артагъаны кимни де тергевюн тартмай къоймай

Хасавюртда Ана тилни халкъара гюню Общество авторы:

Алда йимик, бу гезик де ана тиллени байрамына шагьардагъы ва райондагъы ана тиллени муаллимлери, педагогиканы ветеранлары, шаирлер ва язывчулар, алимлер ва йыравлар чакъырылгъан эди. Ана тиллени байрамын Россияны ат къзангъан артисти Байсолтан Осаев ва шаир Супиянат Мамаева юрютдюлер.

Бабаюртдан Берлинге ерли... Разное авторы:

Сталинград. Шо шагьар бизин Ватаныбызны тарихинде гьаман да ону азатлыгъы учун болгъан урушларда жан берген миллиондан да артыкъ совет солдатланы къоччакълыгъыны белгиси гьисапда сакъланажакъгъа шеклик ёкъ. Арадан 70 йыллар гетген буса да, къоччакъ шагьар Сталинградны гьар къарыш топурагъы учун жанын бергенлени атлары унутулмай. Унутулмагъа кюй де ёкъ. Олар яш наслу учун игитликни ва Ватанын жанындан артыкъ сюювню белгиси гьисапда асрулар боюнда сакъланажакъ.

Страница Илчи на facebook

123